CODUL

de etică şi deontologie al poliţistului
 

CAP. I
    Domeniul de aplicare şi principii generale
    ART. 1
    Responsabilitate şi demnitate
    Respectarea principiilor şi a regulilor din prezentul cod reprezintă o datorie de onoare a poliţistului.
    ART. 2
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezentul cod stabileşte regulile de conduită a poliţistului în exercitarea atribuţiilor profesionale care decurg din legislaţia aplicabilă personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor. Orice persoană poate pretinde poliţistului respectarea acestor reguli de conduită în raporturile sale cu acesta.
    (2) Scopul prezentului cod îl constituie asigurarea conduitei etice a poliţistului prin formarea şi promovarea unei culturi profesionale adecvate, formarea şi educarea personalului în spiritul acesteia, prevenirea abaterilor comportamentale, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, protecţia persoanelor şi a poliţiştilor şi realizarea, pe această cale, a echilibrului între drepturile cetăţenilor, interesele autorităţilor publice, drepturile şi obligaţiile personalului instituţiei.
    (3) Prevederile prezentului cod sunt elaborate în considerarea principiilor enunţate în Recomandarea REC (2001)10 privind Codul european de etică al poliţiei.
    ART. 3
    Funcţiile principale ale poliţiei
    (1) În societatea românească, guvernată de principiile statului de drept, principalele atribuţii ale poliţiei sunt: apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor infracţionale, asigurarea ordinii şi siguranţei publice. Prin îndeplinirea acestora se promovează încrederea reciprocă, respectul şi dezvoltarea democratică a societăţii.
    (2) Activitatea poliţiei constituie serviciu public specializat care se realizează în interesul persoanei şi comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, în conformitate cu legislaţia internă şi internaţională aplicabilă în domeniu.
    ART. 4
    Despre poliţie şi cooperarea cu alte instituţii ale statului
    (1) Poliţia îşi îndeplineşte misiunile sub autoritatea şi răspunderea instituţiilor abilitate de lege.
    (2) Poliţia cooperează cu Ministerul Public în limitele competenţelor ce îi revin în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin poliţia trebuie să respecte independenţa şi imparţialitatea judecătorilor.
    (4) În cadrul poliţiei se asigură dezvoltarea unui mediu organizaţional bazat pe conştiinţă, integritate profesională, nediscriminare, comunicare, transparenţă, prevenirea şi combaterea corupţiei la toate nivelurile ierarhice.
    (5) În îndeplinirea misiunilor ce le revin serviciile poliţieneşti cooperează şi cu alte structuri însărcinate cu aplicarea legii.
    ART. 5
    Controlul poliţiei
    Actele întocmite de poliţie pot face obiectul unui control extern exercitat de către puterea judecătorească, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 6
    Principii generale
    Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului sunt următoarele:
    a) legalitatea - în exercitarea atribuţiilor sale poliţistul este obligat să respecte legea, precum şi drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanelor;
    b) egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea - în îndeplinirea atribuţiilor profesionale poliţistul aplică tratamente egale tuturor persoanelor, luând aceleaşi măsuri pentru situaţii similare de încălcare a normelor protejate de lege, fără a fi influenţat de considerente etnice, de naţionalitate, rasă, religie, opinie politică sau de orice altă opinie, vârstă, sex, orientare sexuală, avere, origine naţională, socială sau decurgând din orice altă situaţie;
    c) transparenţa - constă în deschiderea pe care poliţistul trebuie să o manifeste faţă de societate în limitele stabilite de reglementările poliţieneşti;
    d) capacitatea şi datoria de exprimare - reprezintă posibilitatea poliţistului de a analiza situaţiile profesionale pe care le întâlneşte şi de a-şi exprima punctul de vedere, potrivit pregătirii şi experienţei sale, pentru a îmbunătăţi calitatea şi eficacitatea serviciului poliţienesc cu privire la acestea;
    e) disponibilitatea - presupune intervenţia poliţistului în orice situaţie în care ia cunoştinţă despre atingerea adusă vreuneia dintre valorile apărate de lege, indiferent de momentul constatării acesteia, capacitatea de a asculta şi de a rezolva problemele celor aflaţi în dificultate ori de a îndruma către alte autorităţi cazurile care se situează în afara competenţei ori atribuţiilor sale;
    f) prioritatea interesului public - se manifestă prin aceea că pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale poliţistul acordă prioritate realizării serviciului în folosul comunităţii;
    g) profesionalismul - presupune aplicarea corectă şi responsabilă a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    h) confidenţialitatea - determină obligaţia poliţistului de a garanta securitatea datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea autorităţii conferite de lege;
    i) respectul - se manifestă prin consideraţia pe care poliţistul o acordă persoanelor, colegilor, superiorilor, subordonaţilor, drepturilor şi libertăţilor acestora, instituţiilor, legilor, valorilor sociale, normelor etice şi deontologice;
    j) integritatea morală - presupune adoptarea unui comportament conform normelor etice acceptate şi practicate în societate;
    k) independenţa operaţională - constă în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor potrivit competenţelor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupă în cadrul poliţiei, fără imixtiunea ilegală a altor poliţişti, persoane sau autorităţi;
    l) loialitatea - se exprimă prin ataşamentul faţă de instituţie şi valorile promovate de aceasta, adeziunea conştientă manifestată de către poliţist, din proprie iniţiativă, faţă de obiectivele instituţiei, respectul faţă de ierarhia instituţiei, onestitate în relaţiile interpersonale, respectul faţă de adevăr şi dreptate, conştiinciozitate în îndeplinirea atribuţiilor, respectarea angajamentelor asumate, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul muncii.
    ART. 7
    Exercitarea atribuţiilor
    (1) Acţiunile poliţiştilor trebuie să fie conforme cu dreptul intern, convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte.
    (2) În activitatea de aplicare a legii, poliţistul trebuie să respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie, asigurând fiecărei persoane care face obiectul cercetării exercitarea deplină şi efectivă a drepturilor sale, în condiţiile prevăzute de lege.
    (3) Poliţistul trebuie să îndeplinească atribuţiile şi misiunile ce îi revin într-o manieră echitabilă şi obiectivă, cu respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia europeană a drepturilor omului, Codul european de etică al poliţiei şi cu dispoziţiile tratatelor la care România este parte.
    (4) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor profesionale poliţistul acţionează în parteneriat cu populaţia şi trebuie să acorde persoanelor protecţie, asistenţa de specialitate pe care aceştia sunt îndreptăţiţi să o primească şi servicii, conform misiunilor şi atribuţiilor poliţiei.
    ART. 8
    Protecţia poliţistului în exercitarea atribuţiilor
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin poliţistul beneficiază, conform legii, de protecţia instituţiei care îi furnizează sprijin adecvat.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale personalul poliţiei este sprijinit de autorităţile publice în conformitate cu normele legale în vigoare.
    ART. 9
    Utilizarea forţei
    (1) Poliţistul execută acţiuni în forţă ca măsură excepţională, în strictă conformitate cu prevederile legale şi numai în situaţii de absolută necesitate, pentru îndeplinirea unui obiectiv legitim.
    (2) Acţiunile în forţă desfăşurate de poliţie trebuie subordonate principiilor necesităţii, gradualităţii şi proporţionalităţii.
    (3) Mijloacele din dotare ce pot fi utilizate în timpul acţiunilor în forţă, inclusiv armele de foc, vor fi folosite numai în caz de necesitate absolută, cu respectarea strictă a prevederilor legale.
    (4) În momentul realizării obiectivului legitim încetează şi exercitarea acţiunii în forţă.
    (5) În executarea acţiunilor în forţă poliţistul va avea în permanenţă în vedere respectarea demnităţii umane.
    (6) Când este confruntat cu violenţa fizică ori cu ameninţări reale de folosire a forţei fizice împotriva sa ori împotriva altor persoane, poliţistul are obligaţia de a interveni cu fermitate, în limitele legale, pentru restabilirea ordinii.
    ART. 10
    Deontologia măsurilor poliţieneşti
    (1) Măsurile care pot fi luate de poliţie în condiţiile legii şi care presupun privarea de libertate a unei persoane se realizează numai în cazurile în care sunt cel puţin indicii cu privire la existenţa sau iminenţa producerii unei infracţiuni, cu respectarea procedurii prevăzute de lege, şi nu trebuie să depăşească perioada de timp strict necesară îndeplinirii scopului acestora.
    (2) Persoanele care fac obiectul unor măsuri luate în condiţiile alin. (1) trebuie să fie informate cu privire la motivele privării de libertate, la procedura aplicabilă situaţiei respective şi să li se asigure posibilitatea exercitării drepturilor corespunzătoare calităţii pe care o au în funcţie de situaţia creată.
    (3) Pe timpul aplicării măsurilor luate în condiţiile alin. (1), poliţiştii evaluează şi întreprind măsurile necesare pentru siguranţa persoanei, monitorizarea stării de sănătate, realizarea condiţiilor de igienă şi de alimentaţie corespunzătoare.
    (4) În contactele realizate cu persoanele asupra cărora s-au dispus măsuri privative de libertate, precum şi pe timpul desfăşurării cercetărilor poliţistul trebuie să respecte cu stricteţe normele procedurale prevăzute de lege.
    ART. 11
    Relaţia poliţistului cu diferite categorii de persoane
    (1) Poliţistul trebuie să acorde sprijin, conform competenţelor legale, victimelor infracţiunilor atunci când intră în contact cu acestea pe timpul şi în afara îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. În acest sens, victima este îndrumată către serviciile specializate ale poliţiei sau ale altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu şi este informată, după caz, cu privire la modalităţile de soluţionare a situaţiei sale.
    (2) Relaţia poliţistului cu martorii trebuie să se desfăşoare în limitele competenţelor şi prevederilor legale, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale acestora şi ale membrilor lor de familie, cu precădere a celor care vizează viaţa, integritatea corporală sau libertatea.
    (3) Pe timpul acţiunilor poliţistul trebuie să acorde atenţie deosebită nevoilor specifice ale unor categorii speciale sau vulnerabile de populaţie, cum ar fi: copiii, femeile, bătrânii, persoanele cu handicap.
    CAP. II
    Normele de conduită profesională a poliţistului
    ART. 12
    Conduita generală
    Poliţistul răspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evită comportamentul care ar putea afecta încrederea populaţiei, este disciplinat şi apără prestigiul instituţiei şi profesiei, exercitând toate prerogativele şi îndatoririle specifice funcţiei publice pe care o deţine.
    ART. 13
    Comportamentul poliţistului
    (1) Poliţistul trebuie să se comporte civilizat şi să dea dovadă de amabilitate şi solicitudine, adoptând o atitudine politicoasă şi fermă.
    (2) Poliţistul trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare, abilităţi de gestionare a situaţiilor conflictuale, dezvoltându-şi prin sistemul de formare continuă puterea de înţelegere a problemelor sociale, culturale şi educaţionale specifice colectivităţii în care îşi exercită profesia, precum şi, după caz, capacităţile manageriale.
    ART. 14
    Declinarea calităţii
    (1) Poliţistul în uniformă trebuie să poarte însemnele distinctive şi echipamentul prevăzute de lege, pentru a fi protejat şi recunoscut cu uşurinţă pe timpul misiunilor.
    (2) Poliţistul are obligaţia de a-şi face cunoscută identitatea în legătură cu îndatoririle profesionale ce îi revin, contribuind astfel la realizarea interesului public, asigurarea protecţiei proprii şi crearea premiselor necesare angajării răspunderii personale pentru acţiunile sau inacţiunile sale.
    ART. 15
    Raporturi în exercitarea profesiei
    Poliţistul trebuie să promoveze şi să dezvolte fără discriminare bunele raporturi între instituţia pe care o reprezintă şi comunitate, asigură cooperarea efectivă cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai populaţiei, ai grupurilor minoritare, inclusiv ai celor etnice.
    ART. 16
    Parteneriatul cu comunitatea
    În temeiul relaţiilor de parteneriat dezvoltate în cadrul comunităţii, poliţistul furnizează membrilor acesteia informaţii privitoare la legislaţia în vigoare şi la activitatea sa profesională, în limita competenţelor ce îi revin şi fără a dezvălui date şi informaţii clasificate, potrivit legii.
    ART. 17
    Protecţia datelor şi informaţiilor
    (1) Poliţistul are obligaţia să păstreze, în condiţiile legii, asigurând respectarea drepturilor persoanelor, secretul de stat şi secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţine şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal.
    (2) Culegerea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către poliţist se fac în condiţiile legii şi vor fi limitate strict la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale legitime şi specifice poliţiei.
    ART. 18
    Respectarea demnităţii umane
    (1) Poliţistului îi este interzis să aplice, să încurajeze şi să tolereze, în nici o împrejurare, acte de tortură, tratamente şi pedepse inumane sau degradante, constrângeri fizice ori psihice.
    (2) În cazul în care poliţistul ia cunoştinţă, prin orice mijloace, despre săvârşirea de către alt poliţist a faptelor prevăzute la alin. (1), ia măsurile care se impun, după caz, pentru determinarea încetării acestui comportament şi pentru informarea superiorilor cu privire la situaţia sesizată.
    ART. 19
    Atitudinea faţă de corupţie
    (1) Poliţistului îi este interzis să tolereze actele de corupţie şi să utilizeze abuziv autoritatea publică pe care i-o conferă statutul său.
    (2) Poliţistului îi este interzis să pretindă sau să accepte bani, bunuri ori valori în scopul de a îndeplini sau de a nu îndeplini atribuţiile profesionale şi să primească sarcini, misiuni sau lucrări care excedează competenţelor stabilite prin fişa postului.
    (3) Poliţistul ia atitudine faţă de actele de corupţie manifestate în cadrul instituţiei, având obligaţia de a informa superiorii şi alte organe competente cu privire la cazurile de corupţie despre care a luat cunoştinţă.
    (4) Poliţistului îi este interzis să uzeze de calitatea sau de funcţia îndeplinită pentru rezolvarea unor interese de ordin personal.
    ART. 20
    Sesizarea
    Persoanele care se consideră lezate în drepturile şi libertăţile lor pot contesta acţiunile sau măsurile poliţiei, în condiţiile legii.
    ART. 21
    Statutul şi drepturile poliţiştilor
    (1) Poliţistul este funcţionarul public civil cu statut special, care exercită atribuţiile stabilite de lege pentru poliţia română şi celelalte structuri poliţieneşti din Ministerul Administraţiei şi Internelor.
    (2) În conformitate cu statutul lor profesional, poliţistii au dreptul la protecţie socială adecvată, măsuri specifice de protecţie a sănătăţii şi securităţii individuale şi la retribuţie corespunzătoare potrivit importanţei, riscurilor şi gradului de pericol determinat de activitatea profesională.
    (3) Poliţiştii se pot asocia pe criterii profesionale, umanitare, tehnico-ştiinţifice, culturale, religioase şi sportiv-recreative, potrivit prevederilor legale.
    (4) Pentru a-şi apăra drepturile şi a-şi promova interesele, poliţiştii pot deveni membri ai Corpului Naţional al Poliţiştilor.
    ART. 22
    Legalitatea acţiunilor
    Poliţistul are obligaţia de a verifica sistematic şi de a asigura legalitatea acţiunilor sale, înaintea şi în timpul desfăşurării acestora, atât din perspectiva respectării legislaţiei naţionale, cât şi a documentelor internaţionale la care România este parte.
    ART. 23
    Răspunderea poliţiştilor
    (1) Poliţistul răspunde personal pentru acţiunile, inacţiunile şi omisiunile sale, în condiţiile legii. El are datoria să se abţină de la executarea ordinelor şi misiunilor vădit ilegale, având obligaţia de a-şi informa de îndată şefii despre aceasta, pe cale ierarhică, atât verbal, cât şi prin raport scris.
    (2) Abţinerea de la executarea ordinelor şi misiunilor în condiţiile alin. (1) nu atrage răspunderea disciplinară a poliţistului.
    (3) Poliţistul care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru dispoziţiile date subordonaţilor în temeiul autorităţii pe care o exercită potrivit prevederilor legale.
    (4) Prin modul de organizare a relaţiilor ierarhice în cadrul poliţiei se asigură posibilitatea identificării superiorului responsabil de acţiunile sau inacţiunile poliţistului în exercitarea atribuţiilor profesionale.
    (5) Măsurile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după efectuarea cercetării prealabile. În cazurile în care prin aplicarea sancţiunilor disciplinare se dispune amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare ori se aduce atingere raporturilor de serviciu ale poliţistului, cercetarea prealabilă este urmată în mod obligatoriu de consultarea consiliilor de disciplină special constituite.
    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 24
    Cadrul general al răspunderii
    Încălcarea principiilor şi regulilor prevăzute de prezentul cod atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a celui vinovat, în condiţiile legii.
    ART. 25
    Aplicabilitate
    (1) Prezentul cod se aplică personalului aflat sub incidenţa prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi personalului Jandarmeriei Române aflat sub incidenţa prevederilor Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, indiferent de structura în care este încadrat şi de funcţia pe care o deţine.
    (2) Dispoziţiile deontologice ale prezentului cod sunt obligatorii pe toată durata participării, potrivit prevederilor legale, la acţiunile poliţiei şi pentru celelalte categorii de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor care îndeplinesc misiuni în cooperare.
    ART. 26
    Evaluare
    Normele prezentului cod şi aplicarea acestuia vor fi supuse unor evaluări periodice efectuate de structurile competente în domeniu.
                                 --------